wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kas rejestrującychPodatnicy zobligowani do rejestrowania obrotu w kasie rejestrującej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na zakup urządzenia. Niemało firm ma jednak obiekcje co do zasad, na jakich można skorzystać z odliczenia, przede wszystkim w przypadku kupna kolejnych kas fiskalnych, a także okoliczności, w których trzeba dokonać zwrotu ulgi.

Zgodnie z art. 111 ust. 6 Ustawy o VAT, podatnicy zmuszeni są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im sum poniesionych na zakup urządzeń fiskalnych, w wypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną działalności, otworzą likwidację firmy, ogłoszą upadłość, sprzedadzą przedsiębiorstwo lub zakład (oddział), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dokonają odliczenia z naruszeniem warunków terminowości zgłoszenie liczby kas.

Istotne jest to, że trzyletni czas stosowania kasy, o którym mowa w Ustawie, powinno się wyliczać zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zaprzestanie używania kasy

Termin "zaprzestanie używania" nie został sprecyzowany ani w ustawie o VAT, ani w Rozporządzeniu w sprawie odliczeń. Obiekcje podatników w tym zakresie rozwiała interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (z dnia 25 kwietnia 2012 r., nr ITPP1/443-153/12/KM), w której wykazuje on, że: "(...) termin «zaprzestanie używania» zawarty w przepisie art. 111 ust. 6 ustawy należy interpretować w ten sposób, iż bez znaczenia pozostać muszą przyczyny, z jakich podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tzn. czy zaprzestanie używania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania. (...)"

Zakończenie działalności

„Likwidacja firmy” jest na tyle jasnym stwierdzeniem, że nie ma konieczności specjalnie go rozwijać. W kontekście tego warunku, zobowiązującego podatnika do zwrotu całej ulgi uzyskanej z tytułu zakupu kasy fiskalnej, pamiętać należy o ujęciu urządzenia w remanencie likwidacyjnym.

Za podstawę opodatkowania powinno się przyjąć cenę rynkową towarów. Z racji tego, że wtórny rynek urządzeń fiskalnych właściwie nie istnieje, wartość kasy może się okazać minimalna. By ustrzec się przed sporami z organami podatkowymi, odnośnie ceny kasy bądź drukarki, można:

  • odsprzedać to urządzenie serwisantowi przed formalną likwidacją działalności,
  • fizycznie je zlikwidować, argumentując tę czynność zużyciem technicznym oraz brakiem perspektywy jej zbytu.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Podatnik, dokonujący sprzedaży firmy (oddziału), zobowiązany jest do oddania ulgi wykorzystanej przy nabyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy nabywca jego przedsiębiorstwa (następca prawny) nie będzie realizował sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (§ 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie odliczeń).

Zawieszenie działalności a zwrot ulgi

Zawieszenie działalności gospodarczej to chwilowe zaprzestanie jej prowadzenia, które może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Z alternatywy zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo skorzystać każdy jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do CEIDG, o ile nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.

Odroczenie na jakiś czas prowadzenia działalności nie jest jednoznaczne z zaprzestaniem działalności, nie wywołuje zatem skutku w postaci obowiązku zwrotu kwoty ulgi uzyskanej z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego.

Nawet jeśli po zawieszeniu działalności podatnik podejmie decyzję o likwidacji, to nie musi zwracać ulgi. Warunkiem jest, by suma okresów użytkowania kasy rejestrującej (tj. w okresie przed zawieszeniem działalności oraz po jej zawieszeniu) przekroczyła 3 lata. W innym wypadku, podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonej kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej.

Sankcja za spóźniony przegląd techniczny kasy

Obowiązek przeprowadzenia terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na właścicielu urządzenia fiskalnego. Jeżeli posiadacz nie spełnia go, może ponieść konsekwencje wymienione w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli podatnik w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia rejestracji nie dokona w nakazanym terminie zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej z Urzędu kwoty poniesionej na zakup tej kasy rejestrującej.

Kiedy dokonać zwrotu?

Podatnicy, którzy są płatnikami VAT powinni dokonać zwrotu ulgi w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Natomiast posiadacze urządzeń fiskalnych zwolnieni z VAT, muszą zwrócić otrzymaną ulgę nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×